Coaching

Czym jest coaching?

Coaching to metoda wpierania rozwoju,  towarzyszenie  klientowi   w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu     i inspirowanie do zmian.

Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania .
R.Dilts

 Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, pracy z grupą lub zespołem.
Coaching w biznesie to proces doskonalenia kierunków i metod działań, kompetencji, stylów zachowań lub cech wewnętrznych w obszarze, który chce rozwijać osoba lub firma.
Głównym narzędziem coachingu jest  rozmowa pomiędzy coachem a klientem  oparta na partnerstwie, wzmacnianiu zaangażowania oraz wykazaniu związku między zachowaniami a stawianymi sobie celami.

Jakie są różnice pomiędzy coachingiem a szkoleniem?

 Szkolenie to działanie, którego celem jest dostarczenie wiedzy i/lub ćwiczenie umiejętności i/lub zmiana postaw.
Trener jest ekspertem w dziedzinie i w czasie szkolenia stymuluje proces uczenia się w dużej mierze poprzez zasilenie go treścią. Szkolenie jest ukierunkowane, to praca nad konkretnie wyodrębnionym obszarem, oddziaływanie  na poziomie zachowań przydatnych w konkretnym środowisku. Z założenia trener ma ograniczone możliwości towarzyszenia uczestnikom szkolenia we wdrażaniu umiejętności na stanowisku pracy.
Cechą wspólną coachingu i szkolenia jest motywowanie do zmiany i wspieranie rozwoju umiejętności. Jedna i druga metoda wykorzystuje zadawanie pytań i słuchanie.
Coaching w odróżnieniu od szkolenia jako efekt stawia sobie osiąganie konkretnych celów na stanowisku pracy /w życiu klienta. Coach towarzyszy  klientowi  w przechodzeniu do działania  i wdrażania. Klient jest ekspertem w dziedzinie swojego życia, coach stymuluje proces odkrywania zasobów klienta i uczenia się. Z tego względu w procesie coachingu szczególną rolę odgrywa osobista odpowiedzialność klienta oraz jego osobiste zaangażowanie. W ramach coachingu jest możliwość pracy nad tymi  wszystkimi czynnikami wpływającymi na realizację założonego celu np. motywacją, wartościami, środowiskiem, organizacją pracy, równowagą pomiędzy życiem osobistym a zawodowym.

Jakie są korzyści z coachingu?

Z perspektywy firmy/organizacji:

 • podniesienie  wydajność firmy jako całości,
 • zwiększenie aktywność oraz skuteczności zawodowej kadry,
 • podnoszenie poziomu odpowiedzialności i decyzyjności,
 • zmianę postaw i zachowań w kierunku osiągania sukcesów,
 • poprawę komunikacji i współpracy w zespołach,
 • większą motywację pracowników i silniejszą identyfikację z  firmą.

Z perspektywy menedżera/klienta:

 • wzmacnia produktywność poprzez zwiększenie efektywności działania,
 • eliminuje bariery i ograniczenia w osiąganiu celów,
 • wspiera poczucie własnej wartości i sprawczości,
 • zwiększa pewność siebie poprzez wzrost samoświadomości,
 • poprawia  jakość życia poprzez odkrywanie nowych przekonań wspierających lub ograniczających,
 • zwiększa odpowiedzialność za podejmowane zobowiązania,
 • poprawia efektywność we współpracy z innymi,
 • usuwa niepożądane wzorce myślenia, lęki, obawy i stany emocjonalne.
 • powoduje poprawę w wydajności osobistej I realizacji celów,
 • podnosi otwartość na rozwój osobisty i uczenie się,
 • pomaga znaleźć rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych.

Jak działa coaching?

Coaching to praca skoncentrowana na  zmianie nawyku, postawy, wyjście  z uzależnienia od starego wzorca i osiągnięcie ponadprzeciętnych rezultatów. Potrzebujemy dotrzeć do głębszych motywacji, do źródła postawy klienta (czyli przekonań i wartości), żeby zmiana była możliwa poprzez internalizację. Internalizacja to inaczej uznanie za swoje nowych zachowań i powodów ich stosowani. Bez tego motywacja jest tylko mniej lub bardziej zewnętrzną presją wynikającą z doraźnych potrzeb.
Uruchomienia własnej, wewnętrznej motywacji pozwala odnosić większe, szybsze i bardziej trwałe efekty w praktyce.

Skąd czerpie coaching?

Coaching to dyscyplina rodząca się w praktyce sportowej, medycznej, akademickiej  i biznesowej, dlatego czerpie zarówno z psychologii eksperymentalnej, poznawczo-behawioralnej, psychoterapii, jaki i socjologii, antropologii kulturowej, neurolingwistyki czy zarządzania projektowego.

Jaka jest rola coacha?

Coach to towarzysz zamiany, przewodnik, który prowadzi klienta do celu, dbając o parametry tej podróży. Zasoby potrzebne do zmiany lub do osiągnięcia celu dobiera sam klient.
Praca coacha polega na inspirowaniu klienta i wskazywaniu obszarów odpowiedzialności i sprawczości. Jej efekty są określone wskaźnikami po których można rozpoznać postępy  i parametry osiągniętego celu. To klient jest odpowiedzialny za wynik, coach zaś za warunki brzegowe relacji, w której klient ma stworzone obiektywnie najlepsze warunki do zmiany  z zachowaniem norm etycznych i kulturowych oraz reprezentowanych przez coacha metody.

Jak wygląda prowadzenie procesu coachingowego?

Standardowo, oprócz sesji kontraktowej (na której wraz z klientem omawiane są zasady pracy, kodeks etyczny i założenia modelu coachingowego używanego podczas pracy, sprecyzowane wzajemne oczekiwania i cele, które powinny być zrealizowane podczas coachingu) prowadzenie od   6 do 12 sesji, każda trwająca pomiędzy 60-90minut. Ostatnia sesja jest zawsze sesją podsumowującą.
Odstęp między sesjami to czas inkubacji, czyli powstawania rozwiązań, wykluwanie się kierunków zmiany i dochodzenie przez klienta do odkryć; to także czas na poszukiwanie zasobów. Dlatego odstęp ten nie powinien być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 21.

Jakie są najczęściej wybierane przez klientów rodzaje coachingu?

Coaching przywódczy (leadership coaching) – koncentruje się na pracy z kierownikami, kadrą zarządzającą przedsiębiorstw i organizacji w zakresie rozwoju potencjału związanego z przewodzeniem innym; jednym z możliwych do wykorzystania narzędzi przez coachów jest ocena 360°.
Coaching umiejętności (skills coaching) – koncentruje się na pracy ze specjalistami w danej dziedzinie (sprzedawcami, pracownikami działów obsługi klienta itp.), jest ukierunkowany na rozwój umiejętności i jest procesem wyposażania ludzi w narzędzia, wiedzę i szanse, jakich potrzebują, aby się rozwijać i pracować coraz wydajniej; często wykorzystywanym sposobem pracy coacha, jest obserwacja klienta w miejscu jego pracy.
Coaching strategiczny (strategic coaching, executive coaching) – jest ukierunkowany na pracę z najwyższą kadrą zarządzającą w obszarze określania kierunku rozwoju i tworzenia strategii przedsiębiorstw i organizacji.
Coaching biznesowy (business coaching) – koncentruje się na biznesowym rozwoju organizacji - może dotyczyć również pracy z klientami rozpoczynającymi lub prowadzącymi własną działalność przedsiębiorcami.
Coaching kariery (career coaching) – jest skierowany do osób potrzebujących wsparcia w doprecyzowaniu ścieżki kariery zawodowej pozwalającej na wykorzystanie potencjału zawodowego klienta, przy jednoczesnym osiąganiu pełnej satysfakcji z wykonywanej pracy; coachowie kariery pracują wykorzystując między innymi różne narzędzia badania potencjału i predyspozycji zawodowych.
Coaching osobisty/życiowy (personal/life coaching) – jest realizowany poza kontekstem organizacji, na zlecenie prywatnej osoby. Temat coachingu zależy od indywidualnych potrzeb klienta i może dotyczyć realizacji wizji w życiu, przygotowywania planów, utrzymywania związków (dla singli, par, rodzin), zdrowia i urody, kreatywności, wolności finansowej, wychowywania dzieci, młodzieży, podejmowania decyzji w kluczowych dla klienta sprawach.
Coaching zespołu (team coaching) - jest procesem interaktywnym, koncentruje się na obszarach  i celach istotnych z punktu widzenia całego zespołu, jego istotą jest wzięcie odpowiedzialności przez członków zespołu za zespół jako całość, za realizowanie wspólnych celów i wartości.
Coaching grupowy (group coaching) – jest procesem prowadzonym metodami pracy warsztatowej, nastawionym na indywidualną pracę każdego członka grupy nad istotnymi dla niego obszarami  i celami.

Ile kosztuje inwestycja i od czego zależy cena?

Cena za  przeprowadzenie procesu coachingowego ustalana  jest po zapoznaniu się przez coacha ze szczegółowymi założeniami i oczekiwaniami klienta. Brane są pod uwagę takie zmienne jak:

 • rodzaj coachingu,
 • liczba sesji,
 • stopień szczegółowości raportów,
 • lokalizacja w której mają odbywać się sesje.